Image

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Glavne aktivnosti:

OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI

Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.

Naziv aktivnosti: Izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Povzetek

Podukrep 11.2- Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Cilji:

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Glavne aktivnosti:

ves čas trajanja obveznosti moramo izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
opraviti moramo program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
uporabiti moramo najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
vsako leto moramo pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
uveljavljamo plačilo za trajno travinje, zato redimo travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje

Pričakovani rezultati:

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Povzetek

Podukrep 11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja

Cilji:

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati:

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Glavne aktivnosti:

ves čas trajanja obveznosti moramo izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
opraviti moramo program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
uporabiti moramo najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
vsako leto moramo pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
če prvič vstopamo v kontrolo ekološkega kmetovanja moramo imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
če  uveljavljamo plačilo za trajno travinje moramo rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Pričakovani rezultati:

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma   izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Izvajanje ukrepa Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Povzetek

Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Cilji

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Glavne aktivnosti

 Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij

Pričakovani rezultati

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep LIDER (19.2) Naziv operacije: Strimo ta oreh - Razvoj in uvedba novega modela in storitev za vzdrževanje kulturne krajine.

Nosilec operacije: LUKA turizem in trgovina d.o.o., Mestni log I/1, 1330 Kočevje

Opis projekta: V SLR LASa je kulturna krajina (kot del okolja) opredeljena kot ključni resurs za trajnostni razvoj podeželja. Za učinkovito upravljanje s kulturno krajino ( okoljem) pa je priporočeno tudi sodelovanje s strokovnimi institucijami, uporaba sodobnih tehnologij in uporaba načel trajnosti. V naši operaciji smo za namen oblikovanja in testiranja učinkovitega trajnostnega upravljanja z okoljem (kulturno krajino) organizirali medsektorsko partnerstvo (Podjetje, Kmetijsko gozdarski zavod, kmetija, zasebni zavod in društvo), ki bo hkrati preko izvajanja pilotnih akcij (igrifikacijski prostor v naravi za promocijo ohranjanja kulturne krajine, vzorčni nasad orehov) in oblikovanja modela s sistemom storitev za izboljšanje okolja (kulturne krajine) vplivalo tudi na skupno razvojno (varstveno) politiko občin LASa. Naša skupina si je kot osrednjo temo definirala OREH, ker: - oreh v naši tradiciji simbolizira trdnost in močno voljo - oreh oblikuje kulturno krajino - oreh je super živilo prihodnosti in zaseda osrednje mesto v tradicionalni kulinariki - orehov les je visoko cenjen - znanja o gojenju in uporabi orehov napredujejo in so nam na voljo - če kot poslovno priložnost izpostavimo orehe, mnogi prepoznajo priložnost tudi zase.

Cilji operacije:

a.) Razvoj novih dejavnosti, ki ohranjajo kulturno krajino
b.) Osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev o okoljskih problemih
c.) Vzdrževanje/upravljanje kulturne krajine

Glavne aktivnosti:
a.) Oblikovanje modela in partnerstva za vzdrževanje kulturne krajine
b.) Razvoj in uvajanje podpornih storitev za ohranjanje kulturne krajine
c.) Akcije ozaveščanja, informiranja in izobraževanja
d.) Ureditev in vzdrževanje vzorčnega nasada orehov
e.) Koordinacija projekta /partnerstva.

Pričakovani rezultati operacije:
R1 – Model vzdrževanja kulturne krajine s priporočili o možnostih večje izkoriščenosti kmetijskih zemljišč ter pobudo občinam LASa. Predvideni model vzdrževanja kulturne krajne bo opisan in posredovan občinam LASa kot pobuda za vključitev v občinske razvojne strategije. Neformalno partnerstvo za vzdrževanje krajine s pilotno izvedbo upravljanja. Sistem storitev za vzdrževanje kulturne krajine.
R2 – Nove tehnologije /naprave (5)/oprema za pridelavo in predelavo izdelkov iz lokalne samooskrbe
R3 – Partnerstvo in katalog podpornih storitev za uporabo novih tehnologij
R4 – Partnerstvo izvede podporne storitve za uporabo novih tehnologij v obliki enodnevnih demo Delavnic (nove tehnologije pridelave in predelave kmetijskih pridelkov/izdelkov povezanih z orehi in z načeli lokalne samooskrbe). Predvidevamo 20 udeležencev na delavnico.
R5 – Urejen, opremljen in delujoč multifunkcijski igrifikacijski prostor za promocijo ohranjanja kulturne krajine z igro Strimo ta oreh v velikosti približno 400m2
R6 – Vzpostavljenih in delujočih 5 informacijsko komunikacijskih orodij za ozaveščanje in informiranje o ohranjanju kulturne krajine (promocijski video, letak, spletna stran, e-publikacija, objave v lokalnih medijih)
R7 – 7 enodnevne demo delavnice o vzdrževanju kulturne krajine preko urejanja malih nasadov orehov in o načelih lokalne samooskrbe. Predvidevamo 20 udeležencev na delavnico.
R8 – Urejen in vzdrževan vzorčni nasad 21 orehov
R9 – Izveden in zaključen projekt.

Celotna vrednost projekta: 99.109,75 €
Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Način financiranja: Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Povezave: